فورم را پر کرده و تماس تاییدی بگیرید

اپلیکیشن ما را دانلود کنید

How it works?

با واحد لوجستیک میتوانید ....

تمام سفارشات خود را به صورت سرتاسر مدیریت کنید
با انتقال دهنده مورد اعتماد تماس بگیرید
کالاهای خود را به طور کارآمد ارسال کنید
محموله خود را بلا درنگ پیگیری و نظارت کنید
از معامله نقدی با گزینه های متعدد پرداخت خودداری کنید